قوانین و مقررات

ماده 1 – تعاریف و اصطلاحات
اپلیکیشن های کارا مهارت و کارایاب  توسط شرکت توسعه کارا ایده یاب به شماره ثبت 512518 و شناسه ملی 14006916966 ( شرکت ) برای تسهیل انجام خدمات منازل و اماکن تجاری اداری طراحی گردیده ، تحت شرایط زیر خدمات مربوطه را ارایه می نماید ، لذا این شرایط به عنوان یک قرار داد الزام آور بر روابط بین کاربر و شرکت حاکم خواهد بود .
اصطلاحاتی که در این قوانین و مقررات به کار رفته است دارای معانی مشروح زیر است:
1-1- شرکت: شرکت توسعه کارا ایده یاب که خدمات کارا را انجام میدهد و صاحب امتیاز اپلیکیشن های کارا مهارت و کارایاب می باشد .
1-2- کارایاب: نام اپلیکیشن و خدماتی است که شرکت به عموم جامعه ارایه میدهد تا افراد خدمات دهنده را پیدا کنند.
1-3- کارامهارت: نام اپلیکیشن و خدماتی است که شرکت به افراد خدمات دهنده ارایه میدهد تا بتوانند کسانی که به آن خدمات نیاز دارند را پیدا کنند.
1-4- اپلیکیشن ها: نرم افزارهای متعلق به شرکت که به منظور استفاده از خدمات کارا، حق استفادۀ موقت از آن برابر شرایط قراردادی و سند حاضر به کاربران اعطا می‌گردد.
1-5- کاربر کارا: یا به افراد کارا شخصی حقیقی یا حقوقی خدمات دهنده است که از طریق اینترنت به اپلیکیشن کاراجابز متصل و از خدمات نرم افزاری کارا بهرمند می‌شود. افراد کارا پس از ثبت نام در اپلیکشن و ارایه مدارک لازم به دفتر کارا امکان دریافت سفارش از مشتریان را دارند.
1-6- کاربر یا مشتری: شخصی حقیقی یا حقوقی است که از طریق اینترنت به اپلیکیشن کارایاب متصل و از خدمات نرم افزاری کارا برای پیدا کردن خدمات دهنده مناسب بهرمند می‌شود.
1-7- حساب کاربری: حسابی است که اشخاص برای استفاده از خدمات کارا در اپلیکیشن های کارا ایجاد کرده‌اند.
1-8- اعتبار: مبلغی است که کاربران مشتری در حساب کاربری خود به منظور استفاده از خدمات کارا دارند، میپردازند. پرداخت این مبلغ  از طریق سامانۀ بانکی امکان پذیر است. همچنین افراد کارا نیز برای ایجاد حساب گارانتی  خود و واریز پورسانتها به حساب شرکت میتوانند از حساب کاربری خود استفاده کنند. ضمنا مبالغی که از طریق کیف پول مشتریان به حساب کیف پول افراد کارا واریز میگردد نیز به صورت اعتبار در کیف پول افراد کارا باقی میماند که توسط شرکت به درخواست خودشان به حساب بانک ملت تعیین شده توسط فرد کارا پرداخت خواهد شد.
1-9- اطلاعات محرمانه: اطلاعاتی که توسط کاربران در اختیار کارا قرار داده می‌شود اعم از اطلاعاتی که به صورت مستقیم از سوی کاربران وارد می‌شود و همچنین اطلاعاتی که به صورت خودکار و در نتیجۀ بهره برداری از خدمات کارا در اختیار شرکت قرار داده می‌شود، مانند اطلاعات مربوط به خدمات اعم از زمان ، موقعیت مکان خدمات ، موقعیت مکانی کاربر کارا و غیره.
1-10- قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران : قانون اساسی، قوانین عادی، آئین نامه های اجرایی، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و کلیه ضوابط قانونی حاکم بر انجام موضوع قرارداد اعم ….
ماده 2 – حساب کاربری
2-1- کاربر متعهد است حق استفاده و بهره برداری از نرم افزار کارامهارت را به شرکت پرداخت نماید. در صورتی که کاربر در پرداخت حق شرکت، بیش از یک ماه تأخیر نماید، علاوه بر تکلیف به پرداخت این مبالغ، موظف به پرداخت صد میلیون ریال به عنوان وجه التزام تأخیر در انجام تعهدخواهد بود.
2-2-کاربر موظف است نرم افزار کارایاب را تنها خود با نام کاربری ثبت شده است به کار گرفته، از اعزام افرادی دیگر خودداری کند، صورت تخلف از مفاد این بند، نامبرده مکلف است مبلغ صد میلیون ریال به عنوان وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهد در حق شرکت کارسازی نماید.
2-3- کاربر متعهد است پس از پذیرش درخواست مسافر، شخصاً در محل حاضر و از اعزام افراد دیگر به جای خود، اجتناب نماید. در صورت تخلف از مفاد این بند، نامبرده مکلف به پرداخت صد میلیون ریال خسارت عدم انجام تعهد خواهد بود.
2-4-کاربر متعهد می گردد شماره تماس خدمات گیرندگانی را که از طریق نرم افزار کارایاب به وی معرفی شده اند، ذخیره نکرده، از برقراری ارتباط با ایشان اجتناب نماید. بدین لحاظ، در صورتی که کاربر با حفظ این اطلاعات یا در صورت تماس مستقیم این افراد خارج از چارچوب کارا ، اقدام به ارائه خدمات نماید، موظف است دو برابر درآمد حاصل از این خدمات را به عنوان جریمه به شرکت پرداخت نماید.
2-5- کاربر موظف است قیمت تعیین شده توسط نرم افزار مهارت را از مشتریان مطالبه نماید. مطالبه مبلغ مازاد به عنوان اجرت، شرکت را مجاز خواهد نمود تا ضمن فسخ قرارداد حاضر و انسداد حساب کاربری کاربر متخلف در نرم افزار کارایاب ، وجه التزامی به میزان صد میلیون ریال را از نامبرده وصول نماید.
2-6-در صورتی که یک فرد با مشخصات هویتی معین، همزمان به عنوان” خدمت گیرنده” برای یک خدمت درخواست ارسال نماید و همان فرد، این درخواست را به عنوان “خدمات دهنده” قبول نماید، عمل مزبور تقلب قلمداد شده، شرکت را مجاز خواهد نمود چهار برابر هزینه سفر انجام شده به طریق فوق را از متقلب وصول نماید. در شرایطی که این مبلغ، تکافوی جبران خسارت وارده را ننماید، شرکت مجاز خواهد بود بنا به تشخیص خود خسارت وارده به شرکت را از متقلب مطالبه نماید. وصول این مبالغ، نافی حق شرکت برای فسخ قرارداد حاضر و انسداد حساب کاربری نامبرده نخواهد بود. فرضی‌‌که وابستگان یک فرد با همکاری یکدیگر اقدام به اعمال مشابه نمایند و یا کاربران به هر شکل نسبت به شرکت، اعمال حیله و تقلب نمایند و بدین وسیله موجبات ضرر شرکت را فراهم آورند، مشمول حکم اخیر خواهد بود. مرجع تشخیص تقلب موضوع این بند، شرکت بوده و کاربر حق هر گونه ادعا و اعتراض در این خصوص را از خود سلب و ساقط می نماید.
2-7- کاربر موظف است اعتبار تجاری نرم افزار کارامهارت را در همه حال در نظر گرفته، برای حفظ اعتبار تجاری نرم افزار، از خود حسن خلق نشان داده، مراتب نزاکت ، ادب و امانت داری را در قبال مشتریان معمول داشته، توصیه های شرکت در خصوص نوع رفتار با خدمت گیرنده، پوشش و وضعیت ظاهری متناسب، وضعیت فنی و ظاهری ابزار آلات(در صورت نیاز) و … را رعایت نماید. تخلف از مفاد این ماده و نیز هر رفتاری که موجب خدشه دار شدن حیثیت تجاری نرم افزار گردد، شرکت را مجاز خواهد نمود مبلغ صد میلیون ریال به عنوان وجه التزام تخلف، از کاربر متخلف مطالبه نماید. تشخیص حدوث این امر با شرکت است و کاربر حق هر گونه اعتراض در این خصوص را از خود سلب و اسقاط می نماید.
2-8-کاربر صراحتاً اعلام می دارد که از قوانین مرتبط در حوزه فعالیت خود اعم از قوانین مالیاتی ( مالیات بر درآمد و …) صنفی و … مطلع بوده، ملزم به رعایت آن ها می باشد. در صورتی که به علت عدم رعایت هر یک از این قوانین از سوی کاربر، شرکت از سوی مراجع صالح قانونی و قضایی محکوم به پرداخت وجهی گردد، کاربر موظف است این مبلغ را به انضمام ۱۰ درصد از آن ( به عنوان جریمه) به شرکت پرداخت نماید.
2-9- کاربر موظف است در حین انجام خدمت، تمامی قواعد و اصول حرفه ای و فنی از جمله مسایل ایمنی را رعایت نماید. مسئولیت جبران خسارات جانی و مالی وارده به مشتریان حین انجام کار ، به سبب عدم رعایت موارد ذکر شده، به عهده کاربر بوده و شرکت در این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت. مضاف بر آن، در صورت بروز چنین اتفاقاتی، شرکت مجاز خواهد بود خسارت وارده به اعتبار تجاری نرم افزار و شرکت – مقرر در بند ۹ این ماده را از کاربر مطالبه نماید.
2-10- مسؤولیت تمامی فعالیتهایی که از طریق حساب کاربری، انجام میشود مطلقاً به عهده شخص کاربر میباشد لذا ضروری است کاربر، در حفظ اطلاعات حساب کاربری خود از جمله نام کاربری و رمز عبور خود حداکثر اقدامات لازم را مبذول داشته، بدین طریق مانع استفاده دیگران از آن گردد. در صورت ظن به دسترسی ثالث به حساب کاربری متعلقه، ضروری است کاربر در اسرع وقت نسبت به تغییر رمز عبور خود اقدام نماید و در صورت ضرورت، شرکت را مطلع نماید تا حساب کاربری مذکور را مسدود نماید.
2-11- کاربر با ثبت نام در کارامهارت و ایجاد حساب کاربری به نام خود، صحت انتساب کلیه پیامهای صادره ازحساب کاربری خویش را پذیرفته لذا کاربر، حق هر گونه اعتراض یا ادعای آتی (مبنی بر انکار، تردید یا جعل داده پیام های ارسالی) را از خویش سلب و اسقاط می نماید.
2-12- کاربر متعهد است تمامی تغییرات، الحاقات و اصلاحاتی که توسط شرکت از طریق پیامک، ایمیل و یا نرم افزارهای کارا در خصوص استفاده از خدمات کارامهارت و شرایط آن برای کاربر ارسال می گردد را مطالعه نموده و در صورت موافقت، آن را تأیید نماید. تأیید مزبور ممکن است در قالب یک علامت،کلمه، عدد، عبارت، یک نام تایپ شده و امثال آن به عمل آید که به سند مزبور الحاق می شود و همانند امضای دست نویس دارای آثار حقوقی است و امضاکننده را متعهد و ملتزم به مفاد سندی که به طریقه مزبور امضا نموده است، می نماید.
2-13-کاربر می پذیرد قرارداد حاضر، یک قرارداد قابل رجوع و جایز از سوی شرکت بوده و شرکت می تواند هر زمان تنها به صلاحدید خود و بدون نیاز به تدارک هیچ گونه دلیلی، یک حساب کاربری را مسدود نموده، مانع استفاده کاربر از خدمات کارا گردد.
2-14- کاربر متعهد است یک حساب بانکی نام خود افتتاح و شماره حساب شبا و شماره کارت آن را در حساب کاربری خود در اپلیکشن کارا مهارت وارد نماید تا در مواردی که هزینه خدمتهای موضوع قرارداد‌(فقط اجرت) ، به صورت آنلاین از سوی مشتریان پرداخت می شود، شرکت، این مبالغ را پس از کسر سهم خود مقرر در ماده ۳ به این حساب واریز نماید. کاربر اقرار می نماید که واریز به این حساب، به منزله پرداخت به شخص ایشان بوده و ذمه شرکت با واریز وجوه موصوف به این حساب، کاربری می شود و کاربر نمی تواند در آینده مدعی عدم پرداخت گردد.توجه فرمایید شماره شبا و اطلاعات حساب خود را به صورت دقیق وارد نمایید در صورت نادرست بودن اطلاعات حساب مسئولیت آن به عهده خود کار بر می باشد .

2-15- مسئولیت اصالت و صحت اطلاعات مندرج در گواهی های مربوطه به عهده کاربر می باشد
2-16-  مشتریان با ثبت نام در کارایاب و همچنین با هر بار استفاده از خدمات آن می‌پذیرند که قوانین و مقررات جاری کارا را به صورت کامل مطالعه کرده و با اطلاع کامل از شرایط و معانی آن پذیرفته‌اند. این قوانین و مقررات ممکن است در طول زمان تغییرکند و بنابراین استفاده مستمر کاربران از اپلیکیشن به معنی پذیرش هرگونه تغییر در قوانین و مقررات آن است.
2-17- برای استفاده از خدمات کارایاب لازم است که هر کاربر مشتری اعم از شخص حقیقی و یا حقوقی یک حساب کاربری در اپلیکیشن بسازد. تنها اشخاصی که بیش از ۱۸ سال سن و واجد اهلیت قانونی باشند می‌توانند اقدام به ساختن حساب کاربری در اپلیکیشن کنند. برای استفاده از خدمات کارا کاربر مذکور باید نام، نام خانوادگی، آدرس پست الکترونیکی و شماره همراه خود را در اپلیکیشن ثبت کند.
2-18- کاربران می‌پذیرند اطلاعات خواسته شده را به صورت صحیح و به‌ روز در اپلیکیشن وارد کنند و مسئول عدم صحت اطلاعات اعلام شده شخص کاربران می‌باشند. در صورت اثبات خلاف این موضوع، شرکت مجاز به پیگیری قضایی و قانونی نزد مراجع ذیصلاح می‌باشد.
2-19- کاربران متعهد می‌گردند که صرفا با ایمیل متعلق به خود نسبت به ثبت نام در اپلیکیشن کارا اقدام نمایند. در غیر این صورت در برابر شخص ذینفع صاحب ایمیل تماما مسئول بوده و شرکت به محض آگاهی از این موضوع نسبت به لغو عضویت کاربر مذکور اقدام خواهد نمود.
2-20- هر شخص با توجه به مدارک هویتی تنها می‌تواند یک حساب کاربری به عنوان کاربر کارا یا کاربر مشتری بنا به مورد در اپلیکیشن داشته باشد. در صورتی که شرکت اطلاع یابد که به نام یک شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی حساب‌های کاربری متعدد وجود دارد، شرکت مجاز خواهد بود نسبت به قطع خدمات و غیرفعال نمودن حساب‌های کاربری مذکور اقدام نماید.
2-21- مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری اشخاص حقیقی و یا حقوقی در اپلیکیشن یا سایر خدمات مربوط به کارا انجام می‌شود به عهدۀ کاربران، بنابه مورد، است. بنابراین مسئولیت مشتریانِ غیر از کاربر نیز، که با استفاده از حساب کاربری وی از خدمات کارا استفاده می‌نمایند، کاملا متوجه خود کاربر مشتری می‌باشد.
2-22- مسئولیت حفظ امنیت اطلاعات حساب کاربری از جمله نام کاربری و رمز عبور به عهدۀ کاربران است. در صورت مفقود شدن یا سرقت اطلاعات حساب کاربری، کاربر مذکور موظف است در اسرع وقت موضوع را به اطلاع شرکت برساند. بدیهی است تا زمانی که اطلاع‌رسانی به شرکت انجام نشده است، مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری مذکور انجام شده و می‌شود به عهدۀ وی خواهد بود.
2-23- کاربران حق ندارند به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر اجازه استفاده از حساب کاربری خود را بدهند یا حساب خود را به شخص حقیقی یا حقوقی دیگری منتقل کنند. در مورد کاربر شخص حقوقی نیز، مسئولیت‌های قانونی بهره برداری از خدمات کارا متوجه مدیران مجموعه‌های مذکور خواهد بود.
2-24- در شرایط خاصی ممکن است از کاربر مشتری برای استفاده از خدمات، درخواست احراز هویت شود، در چنین شرایطی اگر کاربر مشتری اطلاعات کافی در اختیار شرکت قرار ندهد، شرکت می‌تواند حساب کاربری وی را مسدود کرده و از ارائۀ خدمات به کاربر مشتری خودداری کند.
2-25- ممکن است بنا به مورد و حسب صلاحدید و تشخیص شرکت، از کاربران درخواست اطلاعات تکمیلی، ارائه مدارک و یا اصلاح اطلاعات موجود گردد. در این صورت کاربر مورد درخواست، متعهد به ارائه اطلاعات و یا اصلاح اطلاعات درخواستی در مدت اعلام و درخواست شده از سوی شرکت خواهد بود. در غیر این صورت شرکت می‌تواند حساب کاربری وی را مسدود کرده و از ارائۀ خدمات به کاربر مذکور خودداری کند.
ماده 3 – استفاده از کارا
3-1- کاربران متعهد می‌شوند در حین استفاده از خدمات کارا از استعمال دخانیات امتناع کنند.
3-2- با استفاده از خدمات کارا کاربران می‌پذیرند و موظف می‌باشند که از کارا برای انجام هیچ فعالیت غیر‌قانونی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران یا خلاف شرع یا مخالف با عرف جامعه استفاده نکنند. کاربران حق ندارند….
3-3- کاربران متعهد می‌شوند هیچ‌گاه از خدمات کارا به صورتی که به کارا یا شرکای آن صدمه‌ای وارد کند استفاده نکنند. در صورتی که کاربران نسبت به سوءاستفاده از امکانات فراهم شده در خدمات کارا در جهت منافع شخصی و یا آسیب اعم از مادی و یا معنوی به منافع شرکت اقدام نمایند، شرکت ضمن داشتن حق قطع خدمات و غیرفعال نمودن حساب کاربری، مجاز خواهد بود با مراجعه به مراجع قضایی و یا سایر مراجع ذیصلاح قانونی نسبت به مطالبه جبران خسارات وارده اقدام نماید.
3-4- کاربران می‌پذیرند که شرکت ممکن است از ارسال پیامک، ایمیل و یا Push Notification به عنوان راه ارتباطی شرکت با وی استفاده کند. کاربران می‌توانند درخواست کنند که ارسال این پیام‌ها قطع شود اما می‌پذیرند که با انصراف از دریافت این پیام‌ها، ممکن است در استفاده از خدمات با مشکل مواجه شوند و یا اطلاعات مقتضی بموقع به ایشان نرسد.
3-5- شرکت ممکن است کدهایی به منظور هدیه به کاربر مشتری ارائه کند که با وارد کردن این کدها در نرم‌افزار، یا درصدی از هزینۀ خدمت کاسته یا درصدی از هزینۀ خدمت پس از آن به کاربر برگردانده ‌شود و یا مبلغ مشخصی به حساب کاربر در اپلیکیشن کارا اضافه ‌شود. نحوۀ ارائه این خدمات و تعیین مهلت استفاده از آنها، منوط به تشخیص و صلاحدید شرکت بوده و در صورت عدم تعلق کدهای مذکور، کاربر مشتری حق طرح هیچگونه ادعا و اعتراضی را در این خصوص نخواهد داشت.
3-6- کاربران می‌پذیرند که اجازۀ انتقال یا فروش کدها را به اشخاص دیگر ندارند. همچنین کاربران مجاز نیستند این کدها را به صورت عمومی منتشر کنند – حتی اگر شرکت در فضاهای عمومی به نحوی که در دسترس عموم است، این کدها را منتشر کرده باشد – مگر اینکه شرکت رسماً این اجازه را به آنها داده باشد.
3-7- کاربر مشتری می‌پذیرد اعتباری که در حساب کاربری خود دارد مستقل از روش کسب آن (اگر در نتیجه افزایش اعتبار از طریق درگاه بانک باشد یا در نتیجه وارد کردن کدهای تخفیفی که شرکت در اختیار آنها قرار می‌دهد یا هر روش دیگری) فقط برای استفاده از خدمات کارا قابل استفاده است و امکان دریافت این وجه را به صورت نقد ندارد.
3-8- کاربر مشتری می‌پذیرد کدهایی که جهت افزایش اعتبار یا کاهش هزینه خدمت به وی داده می‌شود، ممکن است منقضی شوند. از آنجایی که شرکت برای ارائه این کدها هزینه ای از کاربر مشتری دریافت نمی‌کند، این حق برای شرکت محفوظ است که مبلغ یا درصد تاثیر این کدها را حتی پس از انتشار آنها تغییر دهد یا در صورت لزوم آنها را باطل کند. همچنین درصورتی که شرکت تشخیص دهد که استفاده از این کد به دلیل خطای فنی یا تخلف صورت گرفته و یا غیر قانونی بوده است می‌تواند این کدها یا اعتباری که در نتیجۀ استفاده از آنها به حساب کاربر اضافه شده است را باطل یا حذف کند.
3-9- مسئولیت تامین اینترنت و سخت‌افزار لازم و همچنین پرداخت هزینه‌های مربوط به آنها برای استفاده از خدمات کارا به عهدۀ کاربران است.
3-10- کاربران متعهد می‌شوند پس از اتمام خدمت از هیچ بخش از اطلاعاتی که در نتیجۀ استفاده از خدمات کارا، از مشتری یا دیگر افراد کارا کسب کرده‌اند، هیچ‌گونه استفاده‌ای نکنند. طبعاً ذخیره کردن اطلاعات آنها در دستگاه تلفن همراه یا به هر شیوۀ دیگر نیز مغایر با قوانین کارا خواهد بود. همچنین کاربران متعهد می‌شوند در طول انجام خدمت، فقط در شرایط ضروری از اطلاعاتی که از مشتریان یا سایر خدمات دهندگان کارا ارائه شده است استفاده کنند. استفادۀ کاربران از این اطلاعات باید مطابق با عرف جامعه و قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد. در هر صورت اطلاعات مذکور به صورت امانت در اختیار کاربران قرار گرفته است و در صورت نقض تعهدات مذکور، شرکت مجاز به پیگیری حقوقی و کیفری موضوع خواهد بود.
3-11- با استفاده از خدمات کارا کاربران می‌پذیرند که در حین انجام خدمت، کارا را وسیله‌ای برای تبلیغات و بازاریابی کالا و خدمات شخصی خود قرار ندهند و از هرگونه معرفی و عرضۀ محصولات و خدمات شخصی و یا متعلق به دیگران خودداری کنند.
3-12- کاربران متعهد به رعایت همۀ قوانین اسلامی، شرعی، اخلاقی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران از جمله رعایت حجاب مناسب در هنگام استفاده از کارا هستند.
3-13- کاربران می‌پذیرند و اعلام می‌دارند که متن حریم خصوصی کارا را مطالعه کرده و مورد قبول ایشان است.
3-14- کاربران می‌پذیرند که کارا شرکت خدمات دهنده نیست بلکه تنها خدمات نرم‌افزاری است که ارتباط بین خدمات دهندگان و خدمان گیرندگان را جهت توافق بر انجام یک خدمت مشخص فراهم می‌کند. در خدمات کارا کاربر خدمات دهنده (فرد کارا) مختار است یک درخواست خدمت را بپذیرد یا رد کند، همچنین کاربر مشتری مختار است پس از ارسال درخواست خدمت، مشخص شدن فرد کارا و قبل از آغاز عزیمت فرد کارا به نقطۀ مقرر، با انجام خدمت موافقت کند یا خیر. لذا هر خدمتی که مشتری با فرد کارا انجام می‌دهد باید به عنوان یک قرارداد لازم مستقل و رابطۀ قراردادی بین فرد کارا و مشتری در نظر گرفته شود.
3-15- خدمات کارا ممکن است با مشارکت خدمات شرکت‌های دیگری ارائه شود که شرکت کارا کنترلی روی آنها ندارد. در چنین شرایطی کاربران می‌پذیرند که این خدمات، قوانین استفاده و مقررات مختص خود را دارند و کارا مسئولیتی در خصوص قوانین و خدمات این شرکت‌ها ندارد.
3-16- کاربر مشتری متعهد می شود که بدون حضور افراد بالای 18 سال در منزل و محل کار اقدام به درخواست خدمت نکند. در غیر اینصورت چنانچه فرد کارا حضور نفریمشتری یا نماینده وی که بالای 18 سال دارند را مشاهده نکند میتواند خدمت را لغو کرده و مشتری سفرش دهنده آن خدمت مسئولیت جبران خسارات وارده و هزینۀ ایاب و ذهاب برعهدۀ کاربر مشتری است.
ماده 4 – هزینه ها و پرداخت
4-1- کاربر مشتری می‌پذیرد امکان استرداد هزینه‌هایی که وی به شرکت می‌پردازد وجود ندارد.
4-2- کاربر مشتری می‌پذیرد هزینۀ خدمت از طرف شرکت بر اساس پیشنهاد فرد کارا مشخص می‌شود و پس از استفاده از آن اعتراضی نسبت به هزینۀ خدمت انجام شده نمی‌تواند داشته باشد. بدیهی است از آنجایی که کاربر مشتری مجاز به عدم پذیرش خدمت با هزینۀ اعلام شده از سوی شرکت در انتخاب فرد کارا می‌باشد، در صورت قبول، متعهد به پرداخت آن می‌باشد و به همین منظور کاربر مذکور با قبول این شرایط و مقررات به شرکت اختیار دریافت و وصول مبالغ مورد مطالبۀ شرکت را از محل اعتبار کاربری خود، اعطا می‌نماید.
4-3- پرداخت هزینۀ خدمت فقط از طریق روش‌هایی که توسط کارا مشخص می‌شود، می‌تواند صورت گیرد. این روش‌ها عبارتند از: پرداخت از طریق اعتبار موجود در حساب کاربری کارا، پرداخت اینترنتی.
4-4- کاربران می‌پذیرند هزینۀ خدمت ارائه و اعلام شده از سوی شرکت، ممکن است زمان مورد نیاز برای انجام آن کمتر یا بیشتر از تصور مشتری گردد، لذا مشتری موظف است ضمن نظارت بر انجام خدمت مورد نظرجلوی اطلاف زمان را بگیرد. در هر صورت رقم اعلام شده از سوی شرکت بر اساس زمان صرف شده موجود و هزینه ساعتی اجرت درخواستی فرد کارا تعیین گردیده است و در صورت پذیرش از سوی مشتری، ایشان حق طرح هیچگونه ادعا و اعتراضی دراین خصوص نخواهند داشت.
4-5- کاربر مشتری می‌پذیرد که باید هزینۀ خدمت را مستقل از هر گونه مشکلی که ممکن است در برنامۀ کارا جهت پرداخت آنلاین به وجود آید به شرکت پرداخت کند. در صورتی که به دلیل مشکلی در برنامۀ کارا یا مشکلات ارتباطی از جمله اینترنت و شبکۀ تلفن همراه امکان پرداخت از طریق نرم‌افزار فراهم نشود، کاربر مشتری همچنان موظف به پرداخت هزینۀ خدمت انجام شده خواهد بود. در این شرایط پرداخت هزینه ممکن است با هماهنگی کاربر مشتری با مرکز تماس شرکت کارا با روش‌های دیگر صورت پذیرد. در صورتی که کاربر مشتری به هر دلیلی از جمله مشکلات نرم‌افزار پرداخت را انجام نداده باشد، شرکت حق دارد مبلغ خدمت انجام شده را از اعتبار کاربر مشتری در کارا کسر کند و در صورت عدم پرداخت حساب کاربری مسدود خواهد شد.
4-6- کاربر مشتری می‌پذیرد هیچوقت درخواست خدمت ارسال نکند مگر اینکه قصد استفاده از خدمات کارا را داشته باشد. کاربر مشتری اگر پس از ارسال درخواست خدمت و پذیرش درخواست توسط یک کاربر خدمت دهنده (فرد کارا)، درخواست را لغو کند، یا در مکان مشخص شده به عنوان محل خدمت در زمان مشخص حضور پیدا نکند، وی متعهد به پرداخت مبلغ ایاب و ذهاب خدمت مذکور می‌باشد و یا شرکت مجاز خواهد بود نسبت به کسر و برداشت مبلغ مذکور از محل اعتبار وی اقدام نماید. در صورت تکرار این عمل برای بار دوم حساب کاربری مسدود خواهد شد.
4-7- کاربر خدمات دهنده (فرد کارا) می‌پذیرد هر گونه تخریبی که در محل خدمت مشتری در نتیجۀ انجام خدمت یا به واسطه بی مبالاتی روی دهد ، مسئولیت تامین هزینه‌های مربوط به تعویض، تعمیر، شست و شو و غیره به عهدۀ فرد کارا خواهد بود. در چنین مواردی شرکت حق دارد این هزینه‌ها را از اعتبار موجود در حساب کارای کاربر کارا(خدمت دهنده) کسر یا از وی وصول کند. در صورتی که اعتبار موجود نزد شرکت به میزان خسارات وارده و هزینه‌های مترتب بر آن نباشد، کاربر مشتری و یا شرکت مجاز به پیگیری وصول مطالبات مذکور خواهد بود. همچنین چنان چه کاربر کارا اقدام به فحاشی، توهین و ضرب و جرح و سایر اقدامات خلاف قانون علیه کاربر مشتری نماید حق مراجعه کاربر مشتری به مراجع قضایی ذیصلاح محفوظ است. علاوه بر آن شرکت حق مراجعه به مراجع قضایی از جهت لطمه به شهرت و اعتبار تجاری خود را خواهد داشت.

ماده 5- مسئولیت کارا
5-1- شرکت با تمام امکانات خود از جمله مرکز تماس ۲۴ ساعته، واحد رسیدگی به شکایات و فرآیند میانجیگری تمامی تلاش خود را جهت رضایت کاربران، رفع اختلافات ایجاد شده در زمان ارائه و استفاده از خدمات کارا بین کاربران، و ایجاد صلح و سازش فی مابین آنها می‌کند.
5-2- شرکت با استفاده از نظارت‌های خود و انجام نظرسنجی از کاربران مشتری در انتهای خدمت تلاش می‌کند خدمات با کیفیت مطلوب به کاربران ارائه دهد.
5-3- شرکت تلاش خود را جهت فراهم نمودن امکان استفاده از خدمات نرم‌افزاری خود توسط دستگاه‌های کاربران محترم می‌کند اما تضمینی نسبت به اجرا شدن آن روی همۀ دستگاه‌ها یا همۀ شبکه‌های ارتباطی (اینترنت، شبکۀ تلفن‌ همراه و …) نخواهد داد.
5-4- تمامی اطلاعات کاربران به عنوان اطلاعات محرمانه نزد شرکت محافظت شده و دسترسی به آن توسط اشخاص ثالث ممنوع بوده مگر برابر تصمیم مقام ذیصلاح قضایی. بنابراین در صورت درخواست و صدور دستور مقتضی از سوی مراجع قضایی، شرکت مکلف به ارائۀ اطلاعات کاربران به مراجع مذکور می‌باشد.
5-5- چنانچه هر یک از کاربران کارا در زمان استفاده از خدمات آن با مشکلی مواجه شوند برابر شرایط فوق می‌توانند شکایت خود را از طریق مرکز تماس ۲۴ ساعته و واحد رسیدگی به شکایات کارا مطرح و شرکت پیگیری لازم و تلاش خود را جهت حل و فصل اختلافات بعمل خواهد آورد.
5-6- جهت اطلاع بیشتر کاربران با نحوه و شرایط ارائۀ خدمات کارا و استفاده از نرم‌افزار‌های کارایاب و کاراجابز، همۀ اطلاعات مورد نیاز کاربران توسط کارا در نرم‌افزار قرار داده شده است و اشخاص می‌توانند با مراجعه به قسمت مذکور و مطالعۀ آنها کاملا با شرایط ذکر شده و خدمات کارا آشنا شوند. همچنین همکاران ما در مرکز تماس به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی هر گونه ابهام و سوال کاربران هستند. لازم به توضیح است که ارائه اطلاعات کاربری صرفا از طریق اپلیکیشن امکان پذیر است و به منظور حفظ امنیت اطلاعات کاربران و اصل محرمانگی ارائه اطلاعات کاربری به خود کاربر و اشخاص ثالث به صورت تلفنی و حضوری مقدور نیست.
5-7- مسئولیت کارا فقط در فرضی است که کاربر مشتری از طریق اپلیکیشن های کارا درخواست خدمت را ارسال کرده است و کاربر کارا نیز این درخواست را پذیرفته است. لذا اگر کاربر کارا و کاربر مشتری که در اپلیکیشن کارا ثبت نام کرده‌اند خارج از اپلیکیشن با یکدیگر بر انجام خدمت توافق نمایند هیچ گونه مسئولیتی متوجه شرکت نخواهد بود.

ماده 6- مسئولیت کاربران
6-1- مسئولیت همۀ اقدامات و افعال کاربران که ناشی از عدم رعایت قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون مجازات اسلامی (ارتکاب جرم در هنگام خدمت) و قوانین مدنی (ورود خسارت به اموال کاربران) باشد، برعهدۀ شخص متخلف بوده و شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال اعمال و افعال فوق نداشته و نخواهد داشت و شرکت می‌تواند ضمن غیر فعال کردن حساب کاربری متخلف، از طریق مراجع ذیصلاح، اقدامات قانونی را علیه نامبرده نسبت به احقاق حقوق قانونی شرکت به عمل آورد.
6-2- هر گونه اقدامی از سوی کاربران که منجر به ورود خسارت به شهرت تجاری، نام و اعتبار شرکت شود تخلف از شرایط قراردادی و قانونی تلقی و شرکت حق غیر فعال نمودن کاربران و اقدام قانونی علیه ایشان را جهت مطالبه خسارت و احقاق حقوق قانونی خود خواهد داشت.
6-3- کاربر کارا (خدمات دهندگان) متعهد می‌شود تنها از علایم و اقلام سازمانی که توسط کارا تهیه و در اختیار او گذاشته شده است استفاده کند و مسئولیت استفاده از اقلام و علایمی که سبب ایجاد مشابهت و یا ایجاد اشتباه برای کاربران مشتری و یا سایر اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی کند بر عهدۀ کاربر کارا بوده و در صورت لزوم شرکت به قطع خدمات با نامبرده و پیگیری قانونی اقدام خواهد نمود و شخص متخلف مکلف به جبران خسارات وارده به شرکت خواهد بود.
6-4- مسئولیت رعایت همۀ قوانین و مقررات ایمنی و حرفه ای برای خود و نفرات موجود در محل بر عهده فرد کارا (خدمات دهنده) مباشد.
6-5- کاربر کارا متعهد به بیمه نمودن خود تا سقف تعهدات قانونی خود می‌باشد.
6-6- در صورتی که در حین خدمات کاربر کارا نسبت به نقض تعهدات قانونی از سوی کاربر مشتری اطلاع پیدا کند، کاربر کارا متعهد به اعلام گزارش به مرکز تماس شرکت و مراجع انتظامی خواهد بود.
ماده 7 – موارد فنی
7-1- کاربران حق ندارند هیچگونه تلاشی در جهت استخراج سورس کد (Source Code) نرم‌افزارهای کارا شامل دیکامپایل(Decompile) ، مهندسی معکوس(Reverse Engineering) یا فعالیت‌های مشابه انجام دهد، مگر اینکه اجازۀ چنین کاری به صورت قانونی صادر شده باشد.
7-2- کاربران مجاز نیستند با استفاده از روش‌های Framing یا Mirroring یا روش‌های دیگر نسخۀ دیگری از خدمات کارا را روی سرورهای دیگر ارائه کنند. همچنین کاربر مجاز نیست در نرم‌افزار کارا یا در روش ارائۀ خدمات تغییر یا اخلالی ایجاد کند.
7-3- کاربران حق ندارند نرم‌افزار یا اسکریپتی با هدف ایندکس گذاری (Indexing)، مطالعه یا هر گونه فعالیت داده‌کاوی روی خدمات اجرا کنند.
7-4- کاربران حق ندارند هیچ فعالیتی در راستای حصول دسترسی غیرقانونی و غیر متداول به هیچ بخش از سامانۀ کارا یا سامانه‌های مرتبط با کارا انجام دهند
ماده 9 – محتوای تولید شده توسط کاربران
شرکت ممکن است در شرایطی به کاربران اجازه دهد که در وب سایت، کانال تلگرام، نرم‌افزار موبایل و یا سایر بخش‌های این سامانه، عکس، متن، فایل صوتی، فایل تصویری یا فایل‌های مشابه منتشر کنند. مالکیت هر مطلب (شامل متن، عکس، فایل صوتی، فایل تصویری و …) که به این شکل در خدمات ثبت شود همچنان متعلق به کاربران خواهد بود. اما با ثبت آنها در خدمات‌ مرتبط به کارا کاربران این حق را به کارا می‌دهند که آنها را در هر مکان و هر زمانی به صورت دیجیتال یا چاپی برای هر نوع کاربردی منتشر کند. همچنین شرکت مجاز است حق انتشار این مطالب را به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر منتقل کند.
ماده 8 – قطع خدمات
شرکت در شرایطی که به هر دلیل به این نتیجه برسد حضور یک کاربر (فرد کارا یا مشتری) می‌تواند برای شرکت یا سایر مشتریان و افراد کارا خطرناک باشد یا مطلوب نباشد، طبق صلاحدید و تشخیص خود حق حذف دسترسی کاربر مذکور به خدمات کارا را دارد. در این صورت، کاربر حق طرح هیچگونه ادعا و یا اعتراضی را نخواهد داشت.
ماده 9 – توافق از راه دور
9-1- کاربران توافق می‌کنند جهت مبادلۀ آسان اطلاعات، همۀ تغییرات و الحاقیه‌های قوانین و مقررات حاضر اعم از تغییر و اضافه کردن شروط آن، ارسال اخطاریه و ابلاغیه‌های مربوط به شرکت، از طریق سامانه کارا بعمل آید و کاربران ضمن پذیرش اطلاع از شرط و روند اجرایی آن موافقت خود را نسبت به اعمال شرط مذکور اعلام می‌کنند.
9-2- مسئولیت حفظ و حراست از حساب کاربران برعهدۀ کاربر مذکور بوده و وی ضمن پذیرش این مسئولیت، همۀ داده پیام‌های صادره از طریق حساب کاربری مذکور را منتسب به خود دانسته و هرگونه ادعایی نسبت به انکار، تردید و جعل داده پیام‌های ارسال شده از ناحیۀ نامبرده غیر قابل استماع و مردود است.

9-3- کاربران می‌پذیرند هر گونه رویه، اشکال، عبارات مبین تائید و اعلام قبولی و تصدیق داده پیام‌های صادره از طرف شرکت به منزله امضا الکترونیکی و قبولی محسوب می‌شود و هر گونه ادعائی نسبت به امضا و قبولی مذکور غیر قابل استماع و مردود است.
9-4- کاربران با عضویت در خدمات کارا قصد و اراده خود را نسبت به پذیرش انعقاد هرگونه اقدام و عمل حقوقی از جمله عقود و معاملات از راه دور و از طریق سامانۀ رایانه‌ای و الکترونیکی اعلام می‌کنند.
9-5- اگر محل و وسیله ای که خدمت مورد نظر برای آن انجام شده باشد عيب ظاهري داشته و کاربر کارا کار را بدون قيد عدم مسئوليت قبول كرده باشد شخصا مسئول آن خواهد بود و شرکت از این جهت هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.

4) تعهدات شرکت
1-4- شرکت متعهد است کلیه آموزش های لازم جهت استفاده از نرم افزارهای کارایاب را به صورت رایگان به کاربر ارائه دهد.
2-4-شرکت متعهد است با اطلاع از بروز نقص در نرم افزار، نسبت به رفع آن اقدام نماید و در تمام طول قرارداد، موظف به پشتیبانی فنی از نرم افزار می باشد.
3-4- در مواردی که هزینه خدمات (اجرت) توسط خدمات گیرندگان از طریق آن لاین پرداخت می شود، شرکت متعهد است پس از کسر مبلغ قرارداد مقرر در ماده ۳ قرارداد – مابقی آن را به حساب شبای معرفی شده از سوی کاربر (مقرر در بند ۲۱-۵-) واریز نماید.

5) قانون حاکم و شیوه حل اختلاف
قرارداد حاضر از هر نظر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و در صورت بروز اختلاف، طرفین تلاش خواهند نمود اختلاف خود را به صورت مسالمت آمیز و از راه گفت و گو حل و فصل نمایند. در صورت عدم موفقیت، اختلاف از طریق مراجعه به مراجع قضایی تهران حل و فصل خواهد شد.
1- نام بردن از سن قانونی ، کسانی می توانند در کارامهارت خدمات دهند که 18 سال تمام داشته باشند .
2- اتصال به اینترنت همراه برای کارا مهارت ضروری است و هزینه آن بر عهده خود شخص کارا مهارت می باشد در واقع هزینه اینترنت همراه در مبلغ اجرت کار انجام شده ذکر شده است .
3- کاربران موظف به ارایه اطلاعات صحیح و دقیق هستند . کاربران وظیفه دارند در صورت تغییر اطلاعات حساب کاربری اطلاعات جدید را در کارامهارت به روز رسانی نمایند مسئولیت جهت و دقت اطلاعات مندرج و عواقب ناشی از عدم رعایت این موضوع بر عهده کاربر است .
4- در صورت بروز مشکل در خدمت ارایه شده مشتری و سرویس دهنده باید تلاش نمایند مشکل را بین یکدیگر حل نمایند در صورتی که اختلاف حل نگردد هر یک از طرفین می توانند شکایت خود را به کارایاب ارایه نمایند . در این صورت کارایاب با توجه به مستندات ، نظر کارشناس و قوانین خود رای صادر می نماید .
5- مشتری در طول ارایه خدمات ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران از هر نظر است .
6- انتشار پیام غیر اخلاقی ، سیاسی ، توهین آمیز و هرگونه مطلبی از طرف مشتریان و خدمات دهندگان انتشار شود متعاقبا مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران ، غیر قانونی شناخته شود ، با استفاده از اپلیکیشن و سایت کارایاب ممنوع می باشد و به محض اطلاع ، اپلیکیشن و حساب کاربری فرد خاطی مسدود می گردد . ضمنا مسئولیت کلیه مطالب وارد شده در اپلیکیشن و سایت از لحاظ حقوقی به عهده شخصی هست که مطالب را انتشار داده است .
7- شرکت توسعه کارا ایده یاب تعهد دارد خدماتی نوین ، مطمئن ، و کارآمد را ارائه کند و در این راستا تلاش میکند تا بر اساس نیاز مشتری خدمات را ارتقاء و به روز رسانی نماید .
8- شرکت توسعه کارا ایده یاب تعهد دارد از کلیه اطلاعات شخصی خدمات گیرندگان وخدمات دهندگان که در اختیار شرکت هست مراقبت و محافظت کند .